Miljøscreening

Miljøscreening

Kortlægning og Analyser

Miljørapporter

Arbejdsbeskrivelser

Hos Usafe kan vi foretage miljøscreening og miljøkortlægning.

Miljøscreening og miljøkortlægning

Miljøscreening og kortlægning er en vurdering over, hvilke miljøfarlige stoffer der kan forventes i bygningen for eksempel PCB, asbest, klorerede paraffiner og tungmetaller og andre miljøfarlige stoffer.

En miljøscreening sker på baggrund af bygningens historiske oplysninger og som udgangspunkt igennem en visuel gennemgang. Miljøscreeningen samt kortlægning  kan suppleres med analyseprøver som stikprøver.

Miljøkortlægning er en registrering af de miljøskadelige stoffer.

Miljøscreening

En miljøscreening kan være en tilstrækkelig generaliseret vurdering af, hvor der i bygningen kan være miljøskadelige stoffer

Miljøscreening kan danne grundlag for, at bygherre, rådgiveren eller en entreprenør kan foretage mængdeberegninger af affald samt foretage miljøkortlægning og herunder planlægge samt tilrettelægge arbejdet, så det kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt og efter loven.

Usafe kan bistå med arbejdsbeskrivelse, miljøscreening og miljøkortlægning.

Ved bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivnings- og renoveringsarbejder, er det bygherrens ansvar, at affald bliver identificeret og anmeldt til kommunen.

En bygherre kan være en privat(person) eller en professionel bygherre

Bygherren kan vælge at få sin rådgiver, entreprenøren eller en anden sagkyndig person til at hjælpe med det praktiske arbejde, men ansvaret for, at bliver gjort rettidigt og korrekt, kan ikke overdrages.Pligten følger af bl.a. affaldsbekendtgørelsen, asbestbekendtgørelsen og arbejdstilsynets bekendtgørelse om bygherrens pligter mv.

Bemærk at anmeldelse af byggeaffald skal ske senest 14 dage før, du går i gang med arbejdet.

Lovkrav

Anmeldese alt bygge- og anlægsaffald samt arbejdet med at nedrive eller renovere når byggearbejdet:

Hvis der er mere end 1 ton affald, eller arealet overskrider mere end 10 m2 , eller udskiftning af termoruder, der kan være fremstillet i perioden 1950 – 1977.

For bygninger og anlæg opført eller renoveret i perioden 1950 – 1977 skal du desuden screene bygningen.

Hvis screeningen er positiv, skal der foretages en kortlægning.

Screening, kortlægning samt oplysninger om type og mængde af det forventede affald m.m. skal du anmelde.

Hvis screeningen er negativ, skal der ikke kortlægges, og der skal anmeldes færre oplysninger.

For bygninger og anlæg, der er opført eller renoveret før 1950 og efter 1977 skal du ikke screen bygningen, medmindre der skal udskiftes termoruder, der kan være fremstillede i perioden 1950 – 1977.

Miljøanalyser bliver udført hos et akkrediteret laboratorium.